ห้องเรียนดิจิทัล (Digital Classroom)

Reskills&Upskills

  ปีงบประมาณ 2564

อ่านต่อ

ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

  ปีงบประมาณ 2564

การเขียนหนังสือราชการ


พื้นฐานการเขียนหนังสือราชการเป็นทักษะที่มีความสำคัญมากในการติดต่อสื่อสาร หารือข้อราชการ
โดยทักษะการเขียนหนังสือราชการประกอบด้วยประเด็นสำคัญที่บุคลากรภาครัฐควรศึกษา
ได้แก่ ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือราชการ หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการ ศิลปะในการเขียนและแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการ การทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา การจัดเตรียมวาร...

ห้องเรียนดิจิทัล (Digital Classroom)

Global Knowledge

อ่าน Global Knowledge ทั้งหมด >>>

การพัฒนาสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

นอกเหนือไปจากการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ ซึ่งเป็นเรื่องเศษฐกิจ...

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน...

การทำงานที่บ้าน #workfromhome

Work From Home "แม้ตัวจะอยู่บ้าน แต่งานก็ต้องเสร็จ!!"...

 

HRD Meet You

ดู Video ทั้งหมด >>>

HRD MEET YOU (The Award ) EP.1

 

เกี่ยวกับเรา

กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 0-2659-6025-27

โทรสาร : 0-2659-6025

Email : hrd6026dsdw@gmail.com

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

แผนที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ